Vedtekter

Sist revidert av årsmøtet 29.06.2023

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak, og dets foretaksnavn er Hjelmeland Samfunnshus SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Hjelmeland kommune.

3. Virksomhet

Foretaket skal drive utleie og drift av Hjelmeland Samfunnshus. I tillegg arrangerer foretaket egne sosiale sammenkomster og aktiviteter på Hjelmeland Samfunnshus. 

Hjelmeland Samfunnshus SA er et nonprofitt foretak. Alle inntekter går videre til drift og vedlikehold av Hjelmeland Samfunnshus og ulike sosiale sammenkomster.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent 

Hvert medlem skal betale minst kr 200 i andelsinnskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. 

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. 

5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: 

 1. Godskriving av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27) 
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
 4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
 5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

6. Styre og driftsleder

Foretaket skal ha et styre på 3–5 medlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Valgperioden er to år.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Styret kan gis honorar for sine arbeidsoppgaver. Honoraret fastsettes av årsmøtet.

Styret engasjerer en driftsleder til å ta seg av den daglige driften av foretaket. Arbeidsoppgaver, fullmakter og honorar blir fastsatt i egen avtale mellom styret og driftsleder.

Styreleder alene, to styremedlemmer sammen eller driftsleder kan forplikte foretaket med signatur. Styret kan meddele prokura.

7. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni hvert år. Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ei uke før møtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

 1. Opprop. – Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding
 5. Årsregnskap
 6. Disponering av årsoverskuddet
 7. Handlingsplan for kommende arbeidsår
 8. Valg av styremedlemmer og varastyremedlemmer
 9. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet 

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.

Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, primært til formål knyttet til foretakets virksomhet i (jf. § 3 i vedtektene). 

keyboard_arrow_up