Hjelmeland Samfunnshus SA er eit samvirkeføretak som har som føremål å driva utleige og drift av Hjelmeland Samfunnshus, samt driva kulturarrangement i eigen regi.

Arbeidet vårt skjer på frivillig basis, og alt overskot går til videre drift og vedlikehald av Samfunnshuset og ulike kulturarrangement.

Styret for 2020/2021 består av:
Leif Velde-Johannessen – styreleiar
Marianne Hausken Olsen – nestleiar
Morten Hetland – driftsleiar
Edel Gausland – styremedlem
Ole Henrik Olsen– styremedlem
Krister Seljeset – 1. varastyremedlem
Oskar Ommundsen – 2. varastyremedlem

 

Vedtekter for Hjelmeland Samfunnshus SA

Sist revidert av årsmøtet 07.06.2018:

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Hjelmeland Samfunnshus SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Hjelmeland kommune.

3. Virksomhet
Selskapet skal drive utleie og drift av Hjelmeland Samfunnshus. I tillegg arrangerer selskapet egne sosiale sammenkomster og aktiviteter på Hjelmeland Samfunnshus.

Hjelmeland Samfunnshus SA er et nonprofitt foretak. Alle inntekter går videre til drift og vedlikehold av Hjelmeland Samfunnshus og ulike sosiale sammenkomster.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent
Hvert medlem skal betale kr 200 i andelsinnskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

5. Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

6. Styre og daglig leder
Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer er to år.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Styret skal i utgangspunktet ikke ha honorar for sine arbeidsoppgaver. Styret kan likevel budsjettere honorar for enkelte tjenester som styremedlemmer utfører, og som man ellers hadde vært av avhengig av å leie inn ekstern kompetanse til.

Foretaket har ikke daglig leder, men et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og økonomiansvarlig. Arbeidsutvalget har utvidede fullmakter til å avgjøre mindre viktige saker mellom styremøtene,for å sikre god kommunikasjon internt og eksternt, raske avklaringer og fornuftig arbeidsflyt.

Styreleder alene eller  to styremedlemmer sammen kan forplikte foretaket med signatur. Styret kan meddele prokura.

7. Ordinært årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni hvert år.

Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ei uke før møtet.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjenning av hvem som har stemmerett
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne protokollen.
  4. Årsmelding
  5. Årsregnskap
  6. Disponering av årsoverskuddet
  7. Handlingsplan for kommende arbeidsår
  8. Valg av styremedlemmer og varastyremedlemmer
  9. Eventuelt andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.

Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, primært til formål knytta til selskapets virksomhet i avsnitt 3.