Hjelmeland Samfunnshus SA er eit samvirkeføretak som har som føremål å drifta og leiga ut Hjelmeland Samfunnshus, samt arrangera kulturarrangement og sosiale samkomer i eigen regi.

Arbeidet vårt skjer på frivillig basis, og alt overskot går til videre drift og vedlikehald av Samfunnshuset og ulike kulturarrangement. Du kan lesa meir om aktivitet og resultat i årsmeldingar og rekneskapar.

Samarbeid

Hjelmeland Samfunnshus SA har signert avtale med Hjelmeland kommune om å drifta storstove og kulturhus for innbyggjarar og gjester i Hjelmeland-samfunnet, samt ansvar for å drifta Ungdomsklubben og Bygdekinoen Hjelmeland.

Hjelmeland Samfunnshus SA er medlem av Ungdom og Fritid, gjennom vårt arbeid med Ungdomsklubben.

Hjelmeland Teater er vår viktigaste leigetakar. Hjelmeland Teater har som føremål å underhalda og driva amatørteater i Hjelmeland, og dei har øvingar på Samfunnshuset kvar veke i skuleåret.

Gjennom samarbeidet med Film & Kino, viser Bygdekinoen to nye kinofilmar på Hjelmeland Samfunnshus kvar månad. Kinotilbodet blir drive med økonomisk støtte frå Hjelmeland kommune.

Styret for 2022/2023

Ole Henrik Olsen – styreleiar
Marianne Hausken Olsen
Harald Krokedal
Mette Katrine Bjørk Ingvaldstad
Kolbjørn Pedersen

Driftsleiar

Morten Hetland

Vedtekter for Hjelmeland Samfunnshus SA

Sist revidert av årsmøtet 02.07.2022:

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Hjelmeland Samfunnshus SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Hjelmeland kommune.

3. Virksomhet
Selskapet skal drive utleie og drift av Hjelmeland Samfunnshus. I tillegg arrangerer selskapet egne sosiale sammenkomster og aktiviteter på Hjelmeland Samfunnshus.

Hjelmeland Samfunnshus SA er et nonprofitt foretak. Alle inntekter går videre til drift og vedlikehold av Hjelmeland Samfunnshus og ulike sosiale sammenkomster.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent
Hvert medlem skal betale kr 200 i andelsinnskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

5. Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

6. Styre og driftsleder
Foretaket skal ha et styre på 3–5 medlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Valgperioden er to år.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Styret skal ikke ha honorar for sine arbeidsoppgaver.

Styret engasjerer en driftsleder til å ta seg av den daglige driften av foretaket. Arbeids-oppgaver, fullmakter og honorar blir fastsatt i egen avtale mellom styret og driftsleder.

Styreleder alene, to styremedlemmer sammen eller driftsleder kan forplikte foretaket med signatur. Styret kan meddele prokura.

7. Ordinært årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni hvert år.

Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ei uke før møtet.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjenning av hvem som har stemmerett
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne protokollen.
  4. Årsmelding
  5. Årsregnskap
  6. Disponering av årsoverskuddet
  7. Handlingsplan for kommende arbeidsår
  8. Valg av styremedlemmer og varastyremedlemmer
  9. Eventuelt andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.

Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, primært til formål knytta til selskapets virksomhet i avsnitt 3.