Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA er eit samvirkeføretak som har som føremål å driva utleige og drift av Hjelmeland Samfunnshus, samt drifta eit eige amatørteater.

Arbeidet vårt skjer på frivillig basis, og alt overskot går til videre drift og vedlikehald av Samfunnshuset og ulike teater- og kulturarrangement.

Styret for 2017/2018 består av:
Stig Almenningen – leiar
Morten Hetland – nestleiar
Judith Synnøve Svendsen – økonomiansvarleg
Marianne Hausken Olsen – styremedlem
Hilde Hauge – styremedlem
Henrik Smith – 1. varastyremedlem
Martin Bischoff – 2. varastyremedlem

Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag si historie strekk seg tilbake til 1983, og er ein fusjon av tidlegare Hjelmeland Samfunnshus og Hjelmeland Teaterlag.

Vedtekter for Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA

Sist revidert av årsmøtet 06.06.2017:

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Hjelmeland kommune.

3. Virksomhet
Selskapet skal drive utleie og drift av Hjelmeland Samfunnshus. I tillegg driver selskapet eget amatørteater med teatersport og teaterframvisninger.
Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA er et nonprofitt foretak. Alle inntekter går videre til drift og vedlikehold av samfunnshuset og ulike kulturarrangement, samt til drift av eget amatørteaterlag og egne teaterframvisninger.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent
Hvert medlem skal betale kr 200 i andelsinnskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

5. Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

6. Styre og daglig leder
Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Foretaket skal ikke ha en daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

7. Ordinært årsmøte
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 30.juni hvert år.

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, primært til formål knytta til selskapets virksomhet i avsnitt 3.